Adı klasik kaynaklarda geçmemekte ve hayatı hakkında yeterli bilgi bu- lunmamaktadır. Safedî, hicrî 546-636 yılları arasında yaşamış ve Dımeşk’te ölmüş Ebu’l-Fazl Ca‘fer b. Ali adlı bir Mâlikî fakih ve hadis âliminden bahsediyorsa da onu Hemedânî ve İskenderânî nisbeleriyle anmaktadır. Dımeşkî nisbesine bakarak onun Şam’da doğduğu veya orada yaşadığı söylenebilir. Esas itibariyle Dımeşkî’nin ismini meşhur ve önemli kılan, el-İşâre ilâ meḥâsini’t-ticâre ve maʿrifeti ceyyidi’l-aʿrâż ve redîʾihâ ve ġuşûşi’l- müdellisîn fîhâ adlı eseridir. Eser, Orta Çağ İslam ticaret dünyasını yan- sıtması bakımından zengin malzemeye sahiptir. Her ne kadar o günün müslüman tacirleri için pratik bir el kitabı olarak hazırlanmışsa da çağdaş araştırmacılar için, III-VI. (IX-XII.) yüzyıllar arasında Orta Doğu ve Akdeniz’de yaşanan ticaretin altın çağının ayrıntılı tasvirini yapması ba- kımından büyük önem taşımaktadır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR