Albraka Kültür Sanat

Sülüs Nesih Üçüncüsü


Hat: Mahfûz Zünnûn

Tezhip: Kevser İbrahimoğlu


Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi

Yâ İlâhî ol Muhammed hakkı-çün

Ol şefaat kânı Ahmed hakkı-çün

Sidre-vü arş-i muallâ hakkı-çün

Ol sülûk-i seyri âlâ hakkı-çün

Ol gece söyleşilen söz hakkı-çün

Ol gece hakkî gören göz hakkı-çün

Sırr-ı fürkan nûr-i âzam hakkı-çün

Kuds-ü Kâbe Merve Zemzem hakkı-çün

Gözü yâşı hakkı-çün âşıkların

Bağn başı hakkı-çün sâdıkların

Aşk-odundan cîğeri püryân-içün

Derd-ile kan ağlayan giryân-içün

Sıdk-ile yolunda kâim kul-içün

Hazretine doğru vâran yol-içün

Şol zaman kim müddet-i ömr-ü hayât

Âhir-ola ere hengâm-i memât

Yâ İlâhî saklagıl îmânımız

Verelim îmân-ile tâ cânımız

Biz günahkâr âsî mücrim kulları

Yarlıgâyüb kıl günâhlardan beri

Kabrimiz îmân ile pür nûr kıl

Mûnisi ğilmân ile hem hûr kıl

Hem dahi mizânımız eyle sekil

Cennete girmeğe lütfün kıl delîl

Mustafâ’ya hem civâr-et yâ Kerîm

Cennet-ül Firdevs-içinde yâ Rahîm

Lutf-ile göster bize dîdârını

Nimetinle toyla gıl kullarını

Afvedüp ısyânımız kıl rahmeti

Ol habîbin yüzü sûyü hörmeti

Sâna lâyık kullarınla hemdem-et

Ehl-i derdin sohbetine mahrem-et

Hem Süleymân-ı fakire rahmet-et

Yoldaşın îmân makâmın cennet-et

Yâ İlâhi kılma bizi dâllîn

Bu dûaya cümleniz deyin âmîn

Ümmetinden râzı olsun ol muin

Rahmetûllâhi aleyhim ecmaîn.